Червоноград. Будинок дитячої та юнацької творчості 


Школа молодого педагога

 

 

Положення  про школу    молодого  педагога

 

1. Загальні положення

    1.1. Школа молодого  педагога — структурний підрозділ методичної служби позашкільного
навчального закладу, що проводить методичну, організаційну роботу з молодими спеціалістами та малодосвідченими педагогами.

1.2. Школа молодого педагога формується на початку навчально­го року залежно від стажу, досвіду, індивідуальних особливостей педагогів.

1.3. Керування роботою школи молодого педагога здійснює заввідділом позашкільного навчального закладу.

1.4. У своїй діяльності школа молодого педагога керується За­коном України «Про позашкільну освіту», Положенням про поза­шкільний навчальний заклад, По­ложенням про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, цим Положенням

 

 

 

  2. Мета, завдання та зміст діяльності школи молодого педагога

2.1.Метою діяльності школи молодого педагога є підвищення педагогічної майстерності моло­дих та малодосвідчених педагогів ПНЗ.

2.2.  Основні завдання:

-       ознайомлення з системою позашкільної освіти, її методо­логічною основою, нормативно-правовою базою;

-       вивчення методики поза­шкільної діяльності;

-         організація методичної роботи з молодими спеціалістами та малодосвідченими педагогами;

- створення умов для само­ освіти, вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду;

-    формування в молодих та малодосвідчених педагогів навичок організації навчально-ви­ховного процесу з вихованцями, планування занять, виховних, ма­сових заходів різних форм та типів;

- ознайомлення з досягнення­ми педагогічної науки та новітнім педагогічним досвідом;

    - оперативне вивчення та об­говорення нормативних актів, документів;

- огляд новинок науково-мето­дичної літератури.

2.3. Визначення змісту, форм і методів роботи.

Робота школи молодого педа­гога здійснюється з урахуванням індивідуальних особливостей, досвіду молодих спеціалістів та малодосвідчених педагогів.

Основним змістом діяльності школи молодого педагога є:

-         формування навичок ор­ганізації навчально-виховного процесу з вихованцями творчого об'єднання;

-         розгляд, розробка, оформ­лення та ведення ділової докумен­тації;

-         проектування та проведення навчально-виховних заходів;

-         моделювання програмного забезпечення;

-         відпрацювання практичних навичок;

-           обговорення орієнтовних запитань, аналіз, самоаналіз;

-         забезпечення систематичної методичної допомоги молодим спеціалістам та малодосвідченим педагогам у підготовці і проведен­ні відкритих занять;

 

-         ознайомлення з новими підхо­дами, критеріями, вимогами до оцін­ки освітньої діяльності педагога;

 - вивчення та впровадження в практику сучасних педагогічних технологій та форм;

- проведення з молодими спеціалістами та малодосвідченими педагогами індивідуальних та ко­лективних форм методичної роботи інтерактивного спрямування.

3. Організація роботи школи молодого педагога

3.1. Діяльність школи молодого педагога здійснюється за планом роботи школи мо­лодого педагога.

3.2. План роботи школи моло­дого педагога складається на один навчальний рік з урахуванням якісного та кількісного складу учасників та на основі аналізу підсумків попереднього року.

   3.3.План роботи школи мо­лодого педагога затверджується на педагогічній  раді.

3.4.До участі в роботі школи молодого педагога залучаються досвідчені педагоги ПНЗ.

3.5.  Керує роботою школи молодого педагога заввідділом ПНЗ, який і звітує про її діяльність перед педагогічною радою.

4. Документація школи молодого педагога

4.1.  Положення про школу молодого педагога.

4.2.    Програма школи молодого педагога.

4.3.План роботи школи моло­дого педагога на рік.

4.4.  Банк даних молодих спеціалістів та малодосвідчених педагогів.

4.5. Інструктивно-методичні матеріали.

4.6. Розробки відкритих занять, виховних та масових заходів.

 

 

      

      

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

       

                        2017 -2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

 

СПИСОК

СЛУХАЧІВ  ШКОЛИ  МОЛОДОГО  ПЕДАГОГА:

 

1. Кравець Марія Вікторівна, керівник гуртка «Візаж  та перукарське мистецтво »;

2. Мазур Олександра Олексіївна, керівник гуртка «Дизайн» та «Аеробіка»;

3.Ткаченко Максим Генадійович, керівник гуртка «Школа молодого лідера»;

4. Зброжек Наталія Володимирівна, культорганізатор, керівник гуртка «Пізнаємо рідний край»;

5. Хрипун Марта Володимирівна, керівник гуртка «Живопис і вітраж»;

6. Наквацька Ганна Ігорівна, керівник гуртка «Англійська мова»;

7. Мисак Василина Ігорівна, керівник гуртка «Образотворче мистецтво».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАСТАВНИЦВО

 

ПЕДАГОГИ – ПОЧАТКІВЦІ :                    ПЕДАГОГИ - НАСТАВНИКИ:                                          

1. Кравець М.В.      -                                      Гутівська Ю.П., керівник гуртка

                                                                       «Мистецтво створення одягу»;

                                                                        Семен О.В., керівник

                                                                        танцювального гуртка;                                                                  

2. Мазур О. О.         -                                     Івануса Т.І., керівник гуртка

                                                                       «Природа, творчість, фантазія»;

                                                                        Куліш З.В., керівник                             

                                                                        танцювального гуртка;  

                                                                      

3. Зброжек Н.В.      -                                      Михалейко Г.І., завідувач                  

                                                                         організаційно-масового відділу;               

4. Хрипун М.В.       -                                      Захаркова Н.Я., керівник гуртка

                                                                        «Художня студія»;

 

5. Наквацька Г.Б.    -                                      Рудиш О.Г., керівник гуртка

                                                                        «Цікава математика»;

6. Мисак В.І.         -                                        Мисак Р.І., керівник гуртка      

                                                                        «Живопис і рисунок;

7.Ткаченко М.Г.      -                                     Кузик М.В., керівник гуртка

                                                                        «Ерудит».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                              Директор  БЮЮТЧ

                                                                               _____________Н.В.Дашковська

 

 План

роботи Школи молодого педагога на 2017-2018н.р.

Будинку дитячої та юнацької творчості м.Червонограда

Мета:надання педагогам-початківцям методичної допомоги у розв’язанні проблем, подоланні труднощів, із якими зустрічається молодий керівник гуртка, з метою підтримки і самореалізації його у творчій діяльності; ознайомлення його з сучасними методиками і технологіями навчання та виховання, особливостями роботи у позашкільному навчальному закладі.

 

Завдання:

1.Сприяти підвищенню фахового рівня молодого педагога.

2.Ознайомити молодих педагогів із передовим педагогічним досвідом закладу.

3.Розширити уявлення про існуючі ІКТ та можливості їх використання на заняттях в позашкільному навчальному закладі.

4.Сприяти розвитку ініціативи, творчості молодого педагога, самореалізації.

Термін

Захід

Відповідальні

Вересень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Термін

І. Організаційні заходи: (призначення наставників, планування).

 

ІІ. Вхідне анкетування.

 

ІІІ. Засідання школи №1 :

1. Місце позашкілля в системі освіти України. Нормативно-правова база позашкільної освіти.

2.Організація планування роботи керівника гуртка.

 

 

 

 

 

 

                                  Захід

 

 

 

Просецька Б.Є.

 

 

 

Рудиш О.Г.

 

Михалейко Г.І.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідальні

 

 

 

Листопад

І.  Ознайомлення з програмним забезпеченням за напрямками роботи ПНЗ.

 

ІІ. Засідання школи №2

1.     Педагогічні здібності керівника гуртка та створення психологічного комфорту на заняттях. Використання різноманітних форм та методів на заняттях.

2.     Складання плану заняття. Його основні етапи.

3. Роль портфоліо в діяльності педагога.

 

    

Рудиш О.Г.,

Просецька Б.Є.

 

 

Михалейко Г.І.

 

 

 

Рудиш О.Г.

 

Просецька Б.Є.

Січень

І. Ознайомлення з передовим педагогічним досвідом педагогів закладу.

 

ІІ. Засідання школи №3

 

1.     Сучасні підходи до виховного процесу, формуванню особистості на принципах національного виховання та традицій закладу.

2.     Організація роботи дитячого самоврядування в гуртку.

Просецька Б.Є.

 

 

 

 

Педагоги- наставники

 

 

Просецька Б.Є.

Березень

І. Відвідування відкритих занять та виховних заходів наставників.

 

ІІ. Засідання школи №4.

1.     Особливості аналізу та самоаналізу навчальних занять та виховних заходів.

2.     Формування життєвих компетентностей та розвиток творчого потенціалу вихованців закладу. (на основі досвіду роботи БДЮТЧ).

 

 

 

 

Педагоги-початківці

 

 

Просецька Б.Є.

 

Педагоги-наставники

Травень

І. Ознайомлення з новинками методичної літератури.

 

ІІ. Засідання школи №5.

     1.Анкетування.

     2. Як стати успішним педагогом.

Педагоги-початківці

 

Просецька Б.Є.